ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﯿﻼس ھﺎی ﺧﻮب را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﯿﻼس ھﺎی ﺧﻮب را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
دﻧﺒﺎل ﮔﯿﻼس ھﺎی ﺗﯿﺮه و ﺑﺰرگ ﺑﮕﺮدﯾﺪ، آﻧﮭﺎ رﺳﯿﺪه ھﺴﺘﻨﺪ- ﯾﮑﺪاﻧﻪ از آﻧﮭﺎ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
زﯾﺮ ﺑﺮﮔﮭﺎ را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﯿﻼﺳﮭﺎ ﭘﺲ از ﭼﯿﺪن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ- ﮔﯿﻼس ھﺎی زرد و ﻗﺮﻣﺰ روﺷﻦ را ﻧﭽﯿﻨﯿﺪ آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺑﺮای ﭼﯿﺪن، دم ھﺎی ﮔﯿﻼس را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ وﺻﻞ ﺷﺪه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ، آﻧﮭﺎ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ، ﯾﮏ ﭘﯿﭻ ﮐﻮﭼﮏ داده، ﺧﻢ ﮐﺮده و از ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
دم ھﺎ را روی ﮔﯿﻼﺳﮭﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، ﮔﯿﻼﺳﮭﺎ در ﯾﺨﭽﺎل ﺷﺶ ھﻔﺘﻪ دوام ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
درﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ.
3/1 ﺳﻄﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم 2
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 5 ﺳﻄﻞ ﭘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ردﯾﻒ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﻼﺳﮭﺎ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ داد- ھﻤﻪ ﮔﯿﻼﺳﮭﺎ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻧﻤﯿﺮﺳﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ھﻔﺘﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ.
ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ و اﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻟﻄﻔﺎ آﻧﮭﺎ را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. – ﻣﺎ ﮐﺮم ﺿﺪ آﻓﺘﺎب و آب ﺑﻄﻮر راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻣﯿﮕﺬارﯾﻢ
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﮑﺸﯿﺪ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺑﺎغ ﮐﻪ در – ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن در ﺑﺎغ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ آﻧﺠﺎ زﯾﺮ ﺳﯿﮕﺎری ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮوﯾﺪ.
ﻣﻮاظﺐ ﻣﯿﻠﻪ ھﺎی ﻓﻠﺰی ﺑﯿﻦ درﺧﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ، داﺧﻞ ردﯾﻔﮭﺎ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
در ﺳﺮازﯾﺮﯾﮭﺎ ﻧﺪوﯾﺪ، ﺧﺎﮐﮭﺎ ﺳﺴﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از درﺧﺘﮭﺎ ﺑﺎﻻ ﻧﺮوﯾﺪ. ﺗﻤﺎم درﺧﺘﮭﺎی ﮔﯿﻼس ھﺮس ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﯿﻼﺳﮭﺎ ﺑﺮای ﭼﯿﺪن در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ھﻮاﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺎرھﺎ ﺑﺎﺷﺪ، اﮔﺮ ﻣﺎر دﯾﺪﯾﺪ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ )در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﺎری در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻪ آﻧﮭﺎ ھﻢ ھﺴﺖ(

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ھﺎ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارﯾﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﻞ داروھﺎی اﺿﻄﺮاری دارﯾﺪ، ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﮭﺎ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﻨﻔﺮ در ﮔﺮوه ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﺘﺎن و ﻣﺤﻞ داروھﺎی ﺷﻤﺎ اطﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﺘﺎن ﻧﯿﺎز ﻓﻮری ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ دارد ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺎ اطﻼع دھﯿﺪ.
اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺿﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺑﻨﯿﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺎه آﻣﺪه و ﻣﺎ را در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ راه اﻣﻦ ﺗﺮی را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ درﺧﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﯿﻢ. در ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ از آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻟﺬت ﺑﺮده ﯾﺎ در ﻗﺮارﮔﺎه از دﯾﺪن ﻣﻨﺎظﺮ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ.